Polityka prywatności

Polityka Prywatności zawiera określenie przyjętych zasad przetwarzania danych osobowych zebranych od użytkowników strony happytel.pl.

Niniejszy dokument jest wyrazem dbałości Administratora o prawa osób odwiedzających witrynę, korzystających z usług oferowanych za jego pośrednictwem a także spełnieniem obowiązku informacyjnego wynikającego z Art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1) tzw. RODO.

Dane osobowe

Zgodnie z art. 4 pkt. 1 RODO dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej . Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną,ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Administrator Twoich danych

Administratorem danych osobowych Użytkowników portalu weselicho.net jest FHU GAMA Szymon Witaszek ul. Rynek 18, 27-640 Klimontów NIP 8641303810, e-mail: info @ happytel.pl

Zakres przetwarzania Twoich danych

Wymagamy i przetwarzamy tylko dane, które są niezbędne do realizacji zamówień oraz mają wpływ na wygodę i prawidłowe funkcjonowanie witryny. Dane wykorzystywane będą do czynności związanych z wykonywaniem umowy o świadczenie usług w ramach serwisu m.in. służą do weryfikacji, czy osoba rejestrująca spełnia warunki wymagane przez Regulamin i przepisy prawne.

W szczególności wykorzystujemy następujące dane:

 1. Hasło i login umożliwiające identyfikację w systemie
 2. Imię, nazwisko, adres mailowy, numer telefonu, dane wysyłki, dane płatności – niezbędne do poprawnego zrealizowania zamówienia
 3. Dane rozliczeniowe do poprawnego rozliczenia i zaksięgowania płatności
 4. Dane kontaktowe: W przypadku kontaktu, dokonaniu zakupu i subskrypcji newslettera klient zostanie poproszony o dane kontaktowe niezbędne do realizacji jego zlecenia.
 5. Dane sesji: zbieranie automatycznie i anonimowo dane dotyczące wizyty użytkownika na stronie takie jak: adres IP, typ przeglądarki, wersja OS.

Cel przetwarzania Twoich danych

Twoje dane przetwarzamy między innymi po to by:

 • zrealizować usługi, które oferujemy w ramach witryny
 • zapewnić Ci większe bezpieczeństwo usług
 • dokonywać pomiarów, które pozwalają nam udoskonalać nasze usługi

Podstawa prawna przetwarzania

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w celu świadczenia usług, w tym dopasowywania ich do Twoich zainteresowań, analizowania ich i udoskonalania oraz zapewniania ich bezpieczeństwa jest niezbędność do wykonania umów o ich świadczenie. Taką podstawą prawną dla pomiarów statystycznych i marketingu własnego administratorów jest tzw. uzasadniony interes administratora. Przetwarzanie Twoich danych w celach marketingowych podmiotów trzecich będzie odbywać się na podstawie Twojej dobrowolnej zgody.

Jak długo przechowujemy twoje dane

Dane będą przechowywane przez czas nieokreślony. Dzięki temu jesteśmy w stanie rozpoznawać i zatwierdzać kolejne usługi automatycznie.

Dla użytkowników którzy zarejestrowali się na naszej stronie internetowej, przechowujemy również informacje osobiste wprowadzone w profilu. Każdy użytkownik może dokonać wglądu, korekty albo skasować swoje informacje osobiste w dowolnej chwili (nie licząc nazwy użytkownika, której nie można zmienić). Administratorzy strony również mogą przeglądać i modyfikować te informacje.

Powierzenie danych osobowych

Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane będziemy przekazywać:

 1. Firmom kurierskim w toku realizacji zleceń klienta.
 2. Do systemów płatniczych w procesie płatności online.
 3. Zaufanym podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie np. zapewniającym obsługę i utrzymanie Serwisu, obsługę prawną, a w przypadku rozliczeń finansowych podmiot wykonujący usługę obsługi kadrowo – księgowej na rzecz Administratora
 4. Podmiotom zapewniającym obsługę informatyczną i podmioty będące właścicielami oprogramowania do profilowania, w tym podmioty spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego a także.
 5. Sądom lub organom ścigania gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.

Wymiana danych osobowych z ww. podmiotami jest regulowana przez umowy powierzenia danych osobowych bądź zgodnie ze stosownymi regulaminami świadczeniem usług.

Twoje prawa

Prawo dostępu do danych

Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane sądane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich. Zgodnie z art. 15 RODO Administrator dostarczy osobie, której dane dotyczą, kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu.

Prawo do sprostowania danych

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe.

Prawo do usunięcia danych

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

 • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 • osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie;
 • osoba, której dane dotyczą, na mocy art. 21 ust. 1 RODO wnosi sprzeciw, wobec ich przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy ich przetwarzania.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania dotyczących jejdanych osobowych w następujących przypadkach:

 • kiedy dane są nieprawidłowe – na czas do ich poprawy;
 • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na podstawie art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania
 • do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania.

Prawo do przenoszenia danych

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym siędo odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła Administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora, któremu dostarczono te dane osobowe.

Prawo do sprzeciwu

Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Użytkownik może realizować swoje prawa poprzez wysłanie stosownego żądania na adres e-mail: info @ happytel.pl. Żądanie, w celu poprawnej identyfikacji, winno być wysłane z adresu e-mail, z którego dokonano rejestracji w Serwisie. Żądanie można również złożyć drogą listowną, wysyłając na adres korespondencyjny firmy prowadzonej przez Administratora list polecony zawierający takie żądanie.

Odwołania

Na działania Administratora przysługuje prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Pliki Cookies

Na stronach portalu stosowane są pliki cookies i inne technologie służące do zbierania i przetwarzania danych osobowych w sposób zautomatyzowany, w tym w celu profilowania, czyli personalizowania prezentowanych treści zawartych w naszym Serwisie w taki sposób, aby były jak najlepiej dostosowane do Twoich potrzeb. Pliki te służą również do analizowania ruchu na stronach Serwisu happutel.pl oraz do remarketingu. Dzięki tym technologiom możemy nieustannie podnosić jakość świadczonych przez nas usług i wzmacniać adekwatność prezentowanych przez nas treści. Narzędzia te wykorzystywane są również przez naszych Zaufanych Partnerów. Wyłączenie plików cookies najczęściej spowoduje ograniczenie lub zablokowanie niektórych funkcjonalności Serwisu.

Pliki cookies podmiotów trzecich:

1. Na stronach Seriwsu wykorzystywane są pliki cookies strony trzeciej – Google

Więcej informacji można znaleźć na stronie: https://support.google.com/analytics/answer/600424…

2. Pozyskane dane są wykorzystywane do celów prowadzenia statystyk serwisu, analityki, rozwoju, reklamy i marketingu.

3. Użytkownik ma możliwość zablokowania plików cookie jednak Portal nie gwarantuje poprawnego działania wszystkich usług. Informacje techniczne dla poszczególnych przeglądarek można znaleźć poniżej:

Zmiany Polityki Prywatności

 1. Niniejsza polityka prywatności wchodzi w życie z dniem 29 czerwca 2020r
 2. Administrator portalu zastrzega sobie prawo zmiany powyższej Polityki Prywatności, zobowiązując się do niezwłocznego opublikowania nowej Polityki Prywatności na stronach portalu i poinformowania o tym fakcie wszystkich zarejestrowanych Użytkowników.
 3. Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, wycofania lub modyfikacji funkcji lub właściwości stron internetowych Serwisu, a także zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Serwisu na osobę trzecią oraz dokonania wszelkich czynności prawnych dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa.